توسعه اپلیکیشن های مدرن اندرویدی قسمت هفتم(آخر)

سایر قسمت ها:

https://virgool.io/MobileLab/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-gehfdldz7qsk


https://virgool.io/MobileLab/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-qp2vaxbugrgv


https://virgool.io/MobileLab/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85-gmkn5clbh0wv


https://virgool.io/MobileLab/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-ezhfnqexosnx


https://virgool.io/MobileLab/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-qzsywt5pomzz


https://virgool.io/MobileLab/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%B4%D9%85-scsim5sfaq7k


سلام دوستان 👋🏻

امروز آخرین قسمت دوره مقدماتی توسعه اپلیکیشن های مدرن اندروید را آماده کردم و از طریق آپارات می توانید ویدیو را ببینید.

https://www.aparat.com/v/UMkwX

کد های این پروژه هم در گیتهاب بنده آپلود شده:

https://github.com/moeindev/KotlinMVVMToturial

داکیومنت های قسمت های آخر دوره هم به زودی نوشته میشه و در آدرسی که در ابتدای دوره در اختیار شما گذاشتم، قرار خواهد گرفت!

https://moeindeveloper.gitbook.io/maad/


خبر خوووب: دوره پیشرفته به زودی آماده می شود!

نظر شما راجب به این دوره چی بود و هرگونه پیشنهادی برای دوره پیشرفته دارید در بخش کامنت ها بیان کنید حتما جواب میدم!