مبانی تاریکی، مجموعه اصول 200گانه

بخش اول: تفکرات مردم؛ خروجی نبوغ

افراد نابغه؛ در نگاه عام احمقی بیش نیستند. شخصیت واضحی ندارند و احساسات خود را نشان نمی دهند. برخی کنجکاو می شوند تا از کارهای یک نابغه سر در بیاورند، اما در نهایت منتهی به خشم و پرخاشگری می شود.

نوابغ، در زندگی روز مرّه و آداب معاشرت نمی توانند مانند دیگران باشند؛ چراکه سعی می کنند تا همه چیز و همه کس را زیر سؤال برده و تمام اتفاقات به اصطلاح طبیعی را، تجزیه و تحلیل کنند.
به همین خاطر نمی توانند استعاره هارا بپذیرند و همیشه درحال سعی برای تغییر افکار دیگران هستند. اما تعداد کمی از مردم قدرت درک آنها را دارند و اکثریت، مدام درحال تمسخر و تحقیر آنها هستند.
با تمامی اینها، یک نابغه قدرت رهبری و مدیریت بسیار بالایی دارد. نوابغ می توانند به سادگی در یک تخصص، افراد را تابع خود کنند و راهکار های خوبی روی میز بگذارند.
به این اصل میگوییم "خروجی نبوغ"؛ به این منظور که شاید مردم قدرت درک یک نابغه را ندارند، اما در نهایت تحت تأثیر پیشنهادهای آنها قرار می گیرند و تابعشان می شوند.

نظر خودتون رو راجع به این سری مقالات بنویسید تا به کیفیت بهبود بدم.
تا درودی دیگر، بدرود.

بخش بعد: اوریب؛ موازی

Dr. JFR