نصب آسان هدوپ به صورت تک نود

حداقل یک گیگابایت حافظه رم (پیشنهاد شده: 2 گیگابایت حافظه رم)

توانایی دانلود بسته های اینترنتی با حجم بالا

آشنایی با نرم افزارهای مجازی سازی نظیر VMware و VirtualBox

بسته های آماده هدوپ را شرکت های مختلفی چه به صورت بسته کامل و چه به صورت گزینشی ارائه می کنند. این شرکت ها عبارتند است از:

IBM

Cloudera

Hortonworks

هر کدام از این شرکت ها بسته های آماده ای را به صورت رایگان فراهم می کنند که هرچند دارای حجم بالایی هستند ولی می توانند توسط نرم افزارهای مجازی سازی به صورت مستقل اجرا شوند و همچنین این بسته ها عموما دارای امکانات بالاتری نسبت به بسته عمومی هدوپ است. این بسته های آماده حتی شامل واسط های مدیریتی گرافیکی است که توانایی کار با هدوپ را آسانتر می کند. نکته دیگر این است که این بسته ها شامل زیرپروژه های بیشتری نسبت به بسته عمومی می باشند.

برای استفاده از این بسته ها کافی است به لینک های زیر مراجعه کنید و بسته مربوط به نرم افزار مجازی سازی خود را بارگیری نمایید و اجرا کنید:

http://www.cloudera.com/downloads/quickstart_vms/5-7.html

http://www.ibm.com/analytics/us/en/technology/hadoop/

http://hortonworks.com/downloads/#data-platformشروع نصب:

Installing Java


[email protected]:~$ cd ~

# Update the source list

[email protected]:~$ sudo apt-get update

# The OpenJDK project is the default version of Java

# that is provided from a supported Ubuntu repository.

[email protected]:~$ sudo apt-get install default-jdk

[email protected]:~$ java -version

java version "1.7.0_65"

OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.5.3) (7u71-2.5.3-0ubuntu0.14.04.1)

OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.65-b04, mixed mode)

ابتدا یک دایرکتوری hadoop ایجاد می کنیم.

Mkdir Usr/local/hadoop

در این آموزش یک یوز به نامه hduser ایجاد میکنیم.

[email protected]:~$ sudo adduser --ingroup hadoop hduser
Adding user `hduser' ...
Adding new user `hduser' (1001) with group `hadoop' ...
Creating home directory `/home/hduser' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password: 
Retype new UNIX password: 
passwd: password updated successfully
Changing the user information for hduser
Enter the new value, or press ENTER for the default
      Full Name []: 
      Room Number []: 
      Work Phone []: 
      Home Phone []: 
      Other []: 
Is the information correct? [Y/n] Y

نصب ssh

[email protected]:~$ sudo apt-get install ssh

ایجاد ونصب تصدیق ssh

[email protected]:~$ ssh-keygen -t rsa -P ""
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/hduser/.ssh/id_rsa): 
Created directory '/home/hduser/.ssh'.
Your identification has been saved in /home/hduser/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/hduser/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
50:6b:f3:fc:0f:32:bf:30:79:c2:41:71:26:cc:7d:e3 [email protected]
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|        .oo.o    |
|       . .o=. o  |
|      . + .  o . |
|       o =    E  |
|        S +      |
|         . +     |
|          O +    |
|           O o   |
|            o..  |
+-----------------+

چک کردن درست کار کردن ssh

[email protected]:/home/k$ ssh localhost
The authenticity of host 'localhost (127.0.0.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is e1:8b:a0:a5:75:ef:f4:b4:5e:a9:ed:be:64:be:5c:2f.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'localhost' (ECDSA) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 14.04.1 LTS (GNU/Linux 3.13.0-40-generic x86_64)
...

بعد از آن دانلود hadoop

[email protected]:~$ wget http://mirrors.sonic.net/apache/hadoop/common/hadoop-2.6.0/hadoop-2.6.0.tar.gz
[email protected]:~$ tar xvzf hadoop-2.6.0.tar.gz

انتقال هدوپ به این مسیر /usr/local/hadoop

[email protected]:~/hadoop-2.6.0$ sudo mv * /usr/local/hadoop
[sudo] password for hduser: 
hduser is not in the sudoers file.  This incident will be reported.
[email protected]:~/hadoop-2.6.0$ sudo chown -R hduser:hadoop /usr/local/hadoop

نکته:

دستور chown مخفف کلمات لاتین Change Ownership به معنی تغییر مالکیت می باشد . این دستور به منظور تغییر مالکیت کاربر و تغییر مالکیت گروه یک فایل و یا یک پوشه صورت می پذیرد . به منظور استفاده از این دستور بایستی حتما دسترسی های کاربر ارشد (SuperUser) را داشته باشید . ترکیب دستور chown به این صورت است:

chown [owner][:[group]] file…

chown قادر به تغییر مالکیت فایل و یا مالکیت گروه فایل بسته به اولین آرگومان موجود در دستور می باشد.

ببا توجه به این مورد مالکیت گروه هدوپ را مشخص می کنیم:

[email protected]:~/hadoop-2.6.0$ sudo chown -R hduser:hadoop /usr/local/hadoop

نکته:

bashrc./~ : این فایل حاوی اطلاعات مربوط به bash هر کاربر میباشد. این فایل هنگامی خوانده میشود که به سیستم وارد میشود و هر گاه که یک پوسته جدید باز میکنید. اینجا بهترین مکان برای ذخیره متغییرهای محیطی و فرمانهای مستعار خاص خودتان است..

اضافه کردن موارد زیر به فایل bashrc:

[email protected]:~$ vi ~/.bashrc
#HADOOP VARIABLES START
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64
export HADOOP_INSTALL=/usr/local/hadoop
export PATH=$PATH:$HADOOP_INSTALL/bin
export PATH=$PATH:$HADOOP_INSTALL/sbin
export HADOOP_MAPRED_HOME=$HADOOP_INSTALL
export HADOOP_COMMON_HOME=$HADOOP_INSTALL
export HADOOP_HDFS_HOME=$HADOOP_INSTALL
export YARN_HOME=$HADOOP_INSTALL
export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=$HADOOP_INSTALL/lib/native
export HADOOP_OPTS="-Djava.library.path=$HADOOP_INSTALL/lib"
#HADOOP VARIABLES END
[email protected]:~$ source ~/.bashrc

مراحل زیر نیاز به ویرایش داره:

1- /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hadoop-env.sh

در این مسیر فایل مورد نظر راباز کرده و java_home را به آن اضافه می کنیم.

[email protected]:~$ vi /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hadoop-env.sh
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64

2- /usr/local/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml:

[email protected]:~$ vi /usr/local/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml
<configuration>
<property>
  <name>hadoop.tmp.dir</name>
  <value>/app/hadoop/tmp</value>
  <description>A base for other temporary directories.</description>
</property>
<property>
  <name>fs.default.name</name>
  <value>hdfs://localhost:54310</value>
  <description>The name of the default file system.  A URI whose
  scheme and authority determine the FileSystem implementation.  The
  uri's scheme determines the config property (fs.SCHEME.impl) naming
  the FileSystem implementation class.  The uri's authority is used to
  determine the host, port, etc. for a filesystem.</description>
</property>
</configuration>

بعد از آن دایرکتوری tmp ایجاد کرده و مالکیت ان را به یوزر مورد نظر می دهید.

[email protected]:~$ sudo mkdir -p /app/hadoop/tmp
[email protected]:~$ sudo chown hduser:hadoop /app/hadoop/tmp

3- /usr/local/hadoop/etc/hadoop/mapred-site.xml

قبل از آن دستور زیر را اجرا میکنیم

[email protected]:~$ cp /usr/local/hadoop/etc/hadoop/mapred-site.xml.template /usr/local/hadoop/etc/hadoop/mapred-site.xml
<configuration>
<property>
  <name>mapred.job.tracker</name>
  <value>localhost:54311</value>
  <description>The host and port that the MapReduce job tracker runs
  at.  If "local", then jobs are run in-process as a single map
  and reduce task.
  </description>
</property>
</configuration>

4- /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml

[email protected]:~$ vi /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml
<configuration>
<property>
  <name>dfs.replication</name>
  <value>1</value>
  <description>Default block replication.
  The actual number of replications can be specified when the file is created.
  The default is used if replication is not specified in create time.
  </description>
</property>
<property>
   <name>dfs.namenode.name.dir</name>
   <value>file:/usr/local/hadoop_store/hdfs/namenode</value>
</property>
<property>
   <name>dfs.datanode.data.dir</name>
   <value>file:/usr/local/hadoop_store/hdfs/datanode</value>
</property>
</configuration>

بعد از این نیاز هست که دایرکتوری های مربوط به Namenode وDataNode ایجاد کرده و مالکیت آن ها رو به یوزر مورد نظر بدهیم.

[email protected]:~$ sudo mkdir -p /usr/local/hadoop_store/hdfs/namenode
[email protected]:~$ sudo mkdir -p /usr/local/hadoop_store/hdfs/datanode
[email protected]:~$ sudo chown -R hduser:hadoop /usr/local/hadoop_store

کانفیگ هدوپ به پایان رسیده حال نیاز به فرمت Name Node داریم.

[email protected]:~$ hadoop namenode -format
DEPRECATED: Use of this script to execute hdfs command is deprecated.
Instead use the hdfs command for it.
15/04/18 14:43:03 INFO namenode.NameNode: STARTUP_MSG: 
/************************************************************
STARTUP_MSG: Starting NameNode
STARTUP_MSG:   host = laptop/192.168.1.1
STARTUP_MSG:   args = [-format]
STARTUP_MSG:   version = 2.6.0
STARTUP_MSG:   classpath = /usr/local/hadoop/etc/hadoop
...
STARTUP_MSG:   java = 1.7.0_65
************************************************************/
15/04/18 14:43:03 INFO namenode.NameNode: registered UNIX signal handlers for [TERM, HUP, INT]
15/04/18 14:43:03 INFO namenode.NameNode: createNameNode [-format]
15/04/18 14:43:07 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
Formatting using clusterid: CID-e2f515ac-33da-45bc-8466-5b1100a2bf7f
15/04/18 14:43:09 INFO namenode.FSNamesystem: No KeyProvider found.
15/04/18 14:43:09 INFO namenode.FSNamesystem: fsLock is fair:true
15/04/18 14:43:10 INFO blockmanagement.DatanodeManager: dfs.block.invalidate.limit=1000
15/04/18 14:43:10 INFO blockmanagement.DatanodeManager: dfs.namenode.datanode.registration.ip-hostname-check=true
15/04/18 14:43:10 INFO blockmanagement.BlockManager: dfs.namenode.startup.delay.block.deletion.sec is set to 000:00:00:00.000
15/04/18 14:43:10 INFO blockmanagement.BlockManager: The block deletion will start around 2015 Apr 18 14:43:10
15/04/18 14:43:10 INFO util.GSet: Computing capacity for map BlocksMap
15/04/18 14:43:10 INFO util.GSet: VM type       = 64-bit
15/04/18 14:43:10 INFO util.GSet: 2.0% max memory 889 MB = 17.8 MB
15/04/18 14:43:10 INFO util.GSet: capacity      = 2^21 = 2097152 entries
15/04/18 14:43:10 INFO blockmanagement.BlockManager: dfs.block.access.token.enable=false
15/04/18 14:43:10 INFO blockmanagement.BlockManager: defaultReplication         = 1
15/04/18 14:43:10 INFO blockmanagement.BlockManager: maxReplication             = 512
15/04/18 14:43:10 INFO blockmanagement.BlockManager: minReplication             = 1
15/04/18 14:43:10 INFO blockmanagement.BlockManager: maxReplicationStreams      = 2
15/04/18 14:43:10 INFO blockmanagement.BlockManager: shouldCheckForEnoughRacks  = false
15/04/18 14:43:10 INFO blockmanagement.BlockManager: replicationRecheckInterval = 3000
15/04/18 14:43:10 INFO blockmanagement.BlockManager: encryptDataTransfer        = false
15/04/18 14:43:10 INFO blockmanagement.BlockManager: maxNumBlocksToLog          = 1000
15/04/18 14:43:10 INFO namenode.FSNamesystem: fsOwner             = hduser (auth:SIMPLE)
15/04/18 14:43:10 INFO namenode.FSNamesystem: supergroup          = supergroup
15/04/18 14:43:10 INFO namenode.FSNamesystem: isPermissionEnabled = true
15/04/18 14:43:10 INFO namenode.FSNamesystem: HA Enabled: false
15/04/18 14:43:10 INFO namenode.FSNamesystem: Append Enabled: true
15/04/18 14:43:11 INFO util.GSet: Computing capacity for map INodeMap
15/04/18 14:43:11 INFO util.GSet: VM type       = 64-bit
15/04/18 14:43:11 INFO util.GSet: 1.0% max memory 889 MB = 8.9 MB
15/04/18 14:43:11 INFO util.GSet: capacity      = 2^20 = 1048576 entries
15/04/18 14:43:11 INFO namenode.NameNode: Caching file names occuring more than 10 times
15/04/18 14:43:11 INFO util.GSet: Computing capacity for map cachedBlocks
15/04/18 14:43:11 INFO util.GSet: VM type       = 64-bit
15/04/18 14:43:11 INFO util.GSet: 0.25% max memory 889 MB = 2.2 MB
15/04/18 14:43:11 INFO util.GSet: capacity      = 2^18 = 262144 entries
15/04/18 14:43:11 INFO namenode.FSNamesystem: dfs.namenode.safemode.threshold-pct = 0.9990000128746033
15/04/18 14:43:11 INFO namenode.FSNamesystem: dfs.namenode.safemode.min.datanodes = 0
15/04/18 14:43:11 INFO namenode.FSNamesystem: dfs.namenode.safemode.extension     = 30000
15/04/18 14:43:11 INFO namenode.FSNamesystem: Retry cache on namenode is enabled
15/04/18 14:43:11 INFO namenode.FSNamesystem: Retry cache will use 0.03 of total heap and retry cache entry expiry time is 600000 millis
15/04/18 14:43:11 INFO util.GSet: Computing capacity for map NameNodeRetryCache
15/04/18 14:43:11 INFO util.GSet: VM type       = 64-bit
15/04/18 14:43:11 INFO util.GSet: 0.029999999329447746% max memory 889 MB = 273.1 KB
15/04/18 14:43:11 INFO util.GSet: capacity      = 2^15 = 32768 entries
15/04/18 14:43:11 INFO namenode.NNConf: ACLs enabled? false
15/04/18 14:43:11 INFO namenode.NNConf: XAttrs enabled? true
15/04/18 14:43:11 INFO namenode.NNConf: Maximum size of an xattr: 16384
15/04/18 14:43:12 INFO namenode.FSImage: Allocated new BlockPoolId: BP-130729900-192.168.1.1-1429393391595
15/04/18 14:43:12 INFO common.Storage: Storage directory /usr/local/hadoop_store/hdfs/namenode has been successfully formatted.
15/04/18 14:43:12 INFO namenode.NNStorageRetentionManager: Going to retain 1 images with txid >= 0
15/04/18 14:43:12 INFO util.ExitUtil: Exiting with status 0
15/04/18 14:43:12 INFO namenode.NameNode: SHUTDOWN_MSG: 
/************************************************************
SHUTDOWN_MSG: Shutting down NameNode at laptop/192.168.1.1
************************************************************/

باید فرمت به شکل بالا انجام شود.

حال با دستور start-all.sh هدوپ را اجرا میکنیم.

[email protected]:/usr/local/hadoop/sbin$ start-all.sh
[email protected]:~$ start-all.sh
This script is Deprecated. Instead use start-dfs.sh and start-yarn.sh
15/04/18 16:43:13 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
Starting namenodes on [localhost]
localhost: starting namenode, logging to /usr/local/hadoop/logs/hadoop-hduser-namenode-laptop.out
localhost: starting datanode, logging to /usr/local/hadoop/logs/hadoop-hduser-datanode-laptop.out
Starting secondary namenodes [0.0.0.0]
0.0.0.0: starting secondarynamenode, logging to /usr/local/hadoop/logs/hadoop-hduser-secondarynamenode-laptop.out
15/04/18 16:43:58 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
starting yarn daemons
starting resourcemanager, logging to /usr/local/hadoop/logs/yarn-hduser-resourcemanager-laptop.out
localhost: starting nodemanager, logging to /usr/local/hadoop/logs/yarn-hduser-nodemanager-laptop.out

با دستور jps می توانیم تمام وارد قابل اجرا را ببینیم:

[email protected]:/usr/local/hadoop/sbin$ jps
9026 NodeManager
7348 NameNode
9766 Jps
8887 ResourceManager
7507 DataNode

Hadoop Web Interfaces

http://localhost:50070