حُقه‌ای احتمالا برای قهرمان بودن؛ راهت را کج کن...

حُقه‌ای احتمالا برای قهرمان بودن؛ راهت را کج کن...
حرف هایی از جنس دغدغه