دنیای دیوانه دیوانه دیوانه!

دنیای دیوانه دیوانه دیوانه!
پرسشی از باگوان راجنیش (اوشو)