آیا «زندگی» چیزی جز «رنـــج» است؟

آیا «زندگی» چیزی جز «رنـــج» است؟
زندگی، مهمان‌خانه‌ای است به نام «جرج و اژدها»...