سیگار

- کجا؟-کافه بهمن-همونی که همیشه پر از دود سیگاره؟-آره .. خودشه-تو که م...