قله‌ی موج سینوس

قله‌ی موج سینوس
طوفان قبل از آرامش