پرستار هستم و نیز طبیعت‌گرد، عاشق کتاب و نویسندگی و عکاسی‌