انتقال امن اطلاعات بین API و App

انتقال امن اطلاعات بین API و App
چرا باید از JSON Web Tokens استفاده کنیم؟