مَرا بخوان...

می نِویسَمَت!

چِراکِه باید باقی بِمانی،چِه دَر کِنارِ مَن،وَ چِه...

تو لایقِ خواندِه شُدَن و باقی ماندَنی..

شایِستِه ی شِعر شُدَن و نِوشتِه شُدَن

تو زیباتَرین کَسی هَستی کِه کَلَمات می تَوانَند بَرایَش نِوشتِه شَوَند..

وَ تو چِه بی رَحمانِه

دَر کِنارِ مَن نیستی!!...