برای ناگفته هایی که بر زبان جاری نمی شود، می نویسم. از عشق، از محبت، از دلسوزی، من از صدای گنشجک یک روزه می نویسم.