آشنایی با LiveData در برنامه نویسی اندروید

آشنایی با LiveData در برنامه نویسی اندروید
حل یکی از چالش های رایج در برنامه نویسی اندروید با کمک LiveData