این منم! یک درونگرا

این منم! یک درونگرا
اولین باری که رسما قبول کردم یه درونگرا هستم، همین دو سه سال پیش بود.