شب، سکوت، مسکو

شب، سکوت، مسکو
شبای زمستونی مسکو خیلی سرد میشه...