یادداشتی بر رمان دیار خوابگردی

یادداشتی بر رمان دیار خوابگردی
رئالیسم جادویی در فضایی آخرالزمانی