لندین و لندیک کدومشون برام راحت تر بود؟!

خوب خودمم نمیدونم...شاید باید بیشتر از کلاس جذاب و هیجان انگیزه جناب...