چطور با شنیدن صدای مشتریان، مدیر محصول بهتری باشیم؟

چطور با شنیدن صدای مشتریان، مدیر محصول بهتری باشیم؟
بی‌شک، مدیرانی که می‌توانند صدای مشتریان خود را بشنوند شرکت‌های موفق‌ت...