استارتاپ بودن یا نبودن، مسئله این است؟

استارتاپ بودن یا نبودن، مسئله این است؟
نمایشگاه الکامپ، سالن الکام استارز، آذر 1395 - عکاس: سعید جعفری