آموزش نقد فیلم(۳): بر اساس روش یوسف‌زاده

آقای غلامرضا یوسف زاده در «کتاب درآمدی بر روایت دینی در سینما و داستان» سطوح متن روایت را ۶ سطح می‌داند که پنج مورد ابتدایی را به عنوان روساخت و مورد ششم را به عنوان ژرف‌ساخت می‌شناسد:

از کتاب تحلیل نفوذ فرهنگ کابالیستی در سینما
از کتاب تحلیل نفوذ فرهنگ کابالیستی در سینما