شرط عشق است که از دوست شکایت نکنند / لیکن از شوق حکایت به زبان می‌آید