سلام به ۱۴۰۰: چگونه سالی که گذشت را مرور کنیم؟

سلام به ۱۴۰۰: چگونه سالی که گذشت را مرور کنیم؟
از چندسال پیش با خودم قرار ملاقاتی اختصاصی و منظم برای هر ماه تعریف کر...