اولین کارگاه داده‌کاویِ مدرسه‌ٔ تابستانه‌ٔ علوم کامپیوتر

اولین کارگاه داده‌کاویِ مدرسه‌ٔ تابستانه‌ٔ علوم کامپیوتر
گزارشی از روند برگزاری اولین کارگاه داده‌کاوی در مدرسه‌ٔ تابستانه‌ٔ عل...