دیگران درباره مردم ایران چگونه می اندیشند؟

دیگران درباره مردم ایران چگونه می اندیشند؟
مردم دیگر کشورها در مورد ایران چه نظری دارند، خوب یا بد؟