کی‌روش به بازیکنان تیم ملی: متعهد باشید و برای قهرمان شدن هزینه بپردازید

کی‌روش به بازیکنان تیم ملی: متعهد باشید و برای قهرمان شدن هزینه بپردازید
از شهرت‌ برای اینکه خودتان باشید استفاده کنید نه برای اینکه در آغوش بی...