به لطف خدا در جام جهانی هم، تیم ملی سرود نخواند(+فیلم)

به لطف خدا در جام جهانی هم، تیم ملی سرود نخواند(+فیلم)
هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد