بررسی کتاب Content INC (قسمت اول) - ایستگاه ۲۴

بررسی کتاب Content INC (قسمت اول) - ایستگاه ۲۴
ایستگاه ۲۴ام سفر محتوا به بررسی کتاب کانتنت اینک می‌پردازد. در قسمت او...