اکسون چیست؟

اکسون چیست؟
اکسون دارای اجزای متفاوتی است که این تمایز و تفاوت سبب ایجاد عملکرد ها...