دلنوشته های یه دُکهَندس (دکتر/مهندس) از آمریکا

دلنوشته های یه دُکهَندس (دکتر/مهندس) از آمریکا
چی میخوام بنویسم؟مدتیه که به فکر برگشت به ایران افتادم و ازون موقع خیل...