ادغام و انزوا

ادغام و انزوا
بیان ابراز علاقه‌ شده کاری سخت جگر‌آور بس که محاصره شده‌ایم با زبدگان...