تاریخچه ارتباطات مدرن: از تلفن تا روبرو

تاریخچه ارتباطات مدرن: از تلفن تا روبرو
به نظرتون نسل بعدی ارتباطات چه شکلی خواهد بود؟