بیماری اسنپ به دیرین دیرین سرایت کرد

بیماری اسنپ به دیرین دیرین سرایت کرد
دیرین دیرین ۱۵۰ میلیارد ارزش گذاری شد? جو ارزش گذاری ما را گرفته و ول...