مدرسه استارتاپ16: Product-Market fit

مدرسه استارتاپ16: Product-Market fit
یه مفهومی هست که نشون میده چطور کاربر ها به استفاده از یه محصول ادامه...