آیا اعدامهای سال 67 جنایت جمهوری اسلامی بود؟

آیا اعدامهای سال 67 جنایت جمهوری اسلامی بود؟
قضیه اعدامهای سال 67 از مباحثی است که هر از چندی پررنگ می شود تا به ما...