نابغه ریاضی جهان یا درویش روسی؟!

نابغه ریاضی جهان یا درویش روسی؟!
با پای پیاده یا با مترو رفت و آمد می کند.