گفتیم اسمت چی بود؟ گفت:

گفتیم اسمت چی بود؟ گفت:
دلبر که جان فرسود از او