دلیل باخت تیم ملی ایران در مقابل آمریکا از دیدگاه وبسایت دکه سبز

دلیل باخت تیم ملی ایران در مقابل آمریکا از دیدگاه وبسایت دکه سبز
علت باخت تیم ملی ایران در مقابل تیم انگلستان چه بود؟ آیا این باخت عمدی...