بازاریابی ، داخلیش خوبه یا خارجیش؟

بازاریابی ، داخلیش خوبه یا خارجیش؟
احتمالا می گید بازاریابی هم خارجیش خوبه ، مثل همه چیزهای دیگه .مثل ماش...