بت‌شکنی در کلیسای روم شرقی

بت‌شکنی در کلیسای روم شرقی
داشتم مقاله‌ای در مورد بت شکنی یا iconoclasty در کلیسای بیزانس می‌خوند...