چگونه تفکر برنده-برنده( بازی برد- برد)پیاده کنیم؟

چگونه تفکر برنده-برنده( بازی برد- برد)پیاده کنیم؟
بجای برخورد و حذف رقابتی ,با استفاده از استراتژی برنده برنده با رویکر...