بنویس! ساعت پاکنویس...

بنویس! ساعت پاکنویس...
این صرفا یک نقد تجربه گرای شخصی است