تعداد وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری تا چند نفر مجاز می باشد؟

تعداد وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری تا چند نفر مجاز می باشد؟
حداکثر تعداد وکیل انتخابی در دعاوی کیفری و حقوقی با هم متفاوت میباشد....