تجربه‌ پوشش زنانه

تجربه‌ پوشش زنانه
مطلبی در مورد ورود پوشش از زبان یک دختر تراجنسیتی.