دیگر نگاه به "تنبلی"

ما آدم تنبل یا آدم زرنگ، بی اراده یا سست اراده نداریم. بهتر است بگویی...