استارتاپ Babilonia راهکارهای یکپارچه‌ی کشاورزیِ شهری ارائه می‌دهد ...

استارتاپ Babilonia راهکارهای یکپارچه‌ی کشاورزیِ شهری ارائه می‌دهد ...
کشاورزی شهری برای حل چالش تأمین غذا در شهرهای بزرگ ضروری است. شهرها به...