دیجی کالا تا چهل سال جا دارد، به جانِ خودم، به جانِ شما

دیجی‌‌جان تولدت، دیجی‌جان تولدهات مبارک