نمی خوام از خودم تعریف کنم، ولی من بچه الاغم!

نمی خوام از خودم تعریف کنم، ولی من بچه الاغم!
توی ده ما یک بنده خدایی داریم که هر کس بخواهد الاغ نویی بخرد یا الاغش...