اولین کارهای یک دانشجو در خارج از کشور

اولین کارهای یک دانشجو در خارج از کشور
این یک توضیح سطحی است از آنچه یک دانشجوی تازه‌ وارد که از ایران به خار...