انواع موج صدا

انواع موج صدا
موج های صدا به هفت دسته تقسیم میشوند.موج سینوسیموج سینوسی، بالا میرود...