با کی و با چی می پری؟!

با کی و با چی می پری؟!
حتماً هزار بار شنیده ای که فلانی به پدر،مادر یا...ش کشیده و شبیه آنهاس...